Наближава крайният срок за подаване на годишна декларация за облагане на доходите на физически лица по чл. 50 от ЗДДФЛ – 2 Май 2017 година !

С наближаването на 2 Май много от физическите лица се изправят пред редица трудности и пречки при попълването на своята данъчна декларация.  В тази статия ще отговорим на редица въпроси свързвани с тази годишна данъчна декларация.

Какво е „Годишна Данъчна Декларация за Физически Лица по чл. 50” ?

С попълването на годишна данъчна декларация за 2016 всички физически лица подават информация за доходите получени през предходната 2016 година. На база на тази декларация НАП определя дължимите от Вас данъци в размер на 10% Плосък данък за Физическите лица и 15% данък на едноличните търговци.

 

Кой трябва да подаде декларация за доходите ?

Данъчна Декларация трябва да подаде Всяко местно физическо лице, което през предходната година е:

  • Получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;
  • Иска да ползва данъчни облекчения;
  • Лице, което е плащало патентен данък;
  • Е дало или получило заем/и от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;
  • Притежава акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;
  • Епридобило доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък.

Пример: Годишна данъчна декларация за облагане на доходите се подава задължително, ако получавате доходи от наем, парични и предметни награди от игри, състезания, конкурси; реализирате облагаеми доходи от продажба на имущество, вкл. акции, дялови участия и т. н. Декларация подавате и ако искате да ползвате данъчното облекчение за млади семейства, дори и да получавате само доходи по трудово правоотношение.

 

Всяко чуждестранно физическо лице, което през предходната година е получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа от източник в България.

 

Кога НЕ се подава годишна данъчна декларация ?

  • За доходи, които са обложени с окончателен данък като например доходи от лихви по банкови сметки от България (по изключение за определени доходи от чужбина, които се облагат с окончателен данък декларацията трябва да се подава);
  • Ако се получават само доходи от трудов договор;
  • За необлагаемите доходи.

 

Кога трябва да подам годишна данъчна декларация ?

Срокът за подаване на данъчната декларация е 30 Април  всяка следваща година в която е получен доходът.

 

Попълване на Годишна Данъчна Декларация от Счетоводител от „Аринала Перфект” !

Нашият висококвалифициран екип от счетоводители, може да Ви помогне при попълването и подаването на Вашата  годишна данъчна декларация.   За да научите повече за предлаганите от Нас услуги, моля свържете се с нас на телефон (+359 2) 944 0562 или 02/ 944 1467.

Разгледайте всички Счетоводни Услуги предлагани от нас ТУК

Източник: Официалният сайт на НАП – http://www.nap.bg